Vietnam

VIETNAM

War In Vietnam


NAME                       VICTORIES            UNITS         OS   COMMENTS

Nguyen Van Coc        Nguyễn Văn Cốc     9     1+1+1+1+1+1+1+1+1 921st „Sao Dao“ FR  13
Mai Van Cuong        Mai Văn Cường      8     1+1+1+1+1+1+1+1  921st „Sao Dao“ FR
Nguyen Hong Nhi       Nguyễn Hồng Nhị     8     2+2+1+1+1+1    921st „Sao Dao“ FR      1.
Pham Thanh Ngan       Phạm Thanh Ngân     8 [7+1]  ¼+1+1+1+1+1+1+1  921st „Sao Dao“ FR
Dang Ngoc Ngu        Đặng Ngọc Ngự      7     1+1+1+1+1+1+1   921st „Sao Dao“ FR  6   2.
Ngo Ba Dich                     7 [1+6]  ¼+¼+¼+¼+¼+¼+1                  6.
Nguyen Van Bay        Nguyễn Văn Bảy     7 [3+4]  ¼+¼+¼+¼+1+1+1   923rd „Yen The“ FR  10   First Ace
Le Thanh Dao         Lê Thanh Đạo      6     1+1+1+1+1+1    927th „Lam Son“ FR      5.
Nguyen Nhat Chieu      Nguyễn Nhật Chiêu    6     1+1+1+1+1+1    921st „Sao Dao“ FR
Nguyen Van Hon        Nguyễn Văn Hùng     6              923rd „Yen The“ FR  5
Nguyen Ngoc Do        Nguyễn Ngọc Độ     6 [5+1]  ¼+1+1+1+1+1    921st „Sao Dao“ FR      3.
Nguyen Doc Soat       Nguyễn Đức Soát     6 [5+1]  ¼+1+1+1+1+1    927th „Lam Son“ FR
Nguyen Dang Kinh       Nguyễn Đăng Kỉnh    6 [4+2]  ½+½+1+1+1+1    921st „Sao Dao“ FR
Le Hai            Lê Hải         6 [2+4]  ¼+¼+¼+¼+1+1    923rd „Yen The“ FR  7
Nguyen Tiem Sam       Nguyễn Tiến Sâm     6 [2+4]  ¼+¼+¼+¼+2+2    927th „Lam Son“ FR
Vo Van Man                      6 [2+4]  ¼+¼+¼+¼+1+1    923rd „Yen The“ FR
Nguyen Ba Dich                    6 [1+5]  ¼+¼+¼+¼+¼+1    923rd „Yen The“ FR
Nguyen The Hon                    6 [0+6]  ¼+¼+¼+¼+¼+¼
Nguyen Van Nghia       Nguyễn Văn Nghĩa    5     1+1+1+1+1     927th „Lam Son“ FR
Phan Van Tuc                     5 [1+4]  ¼+¼+¼+¼+1     921st, 923rd FR
Dong Van Song                    5 [0+5]  ¼+½+½+½+½     921st „Sao Dao“ FR
Hoang Van Ky                     5 [0+5]  ¼+¼+¼+¼+¼     923rd „Yen The“ FR


Do Van Lanh                     4     1+1+1+1      921st „Sao Dao“ FR
Le Trong Huyen                    4     1+1+1+1      921st „Sao Dao“ FR
Vu Ngoc Dinh         Vũ Ngọc Đỉnh      4 [3+1]  ½+1+1+1      921st „Sao Dao“ FR
Duong Truong Tan                   4 [1+3]  ½+½+½+1      923rd „Yen The“ FR
Ngo Duc Mai                     3     1+1+1       923rd „Yen The“ FR
Nguyen Phi Hung                   3     1+1+1       923rd „Yen The“ FR  1
Pham Hung Son                    3     1+1+1       925th FR       2
Pham Ngoc Lan                    3     1+1+1       921st „Sao Dao“ FR  2  
Pham Phu Thai                    3     1+1+1       921st „Sao Dao“ FR  1, 2
Tran Viet                      3     1+1+1
Nguyen Van Minh                   3 [2+1]  ½+1+1       921st „Sao Dao“ FR  2
Ngo Duy Thu                     3 [2+1]  ¼+1+1       927th „Lam Son“ FR
Luu Huy Chao         Lưu Huy Chao      3 [1+2]  ¼+¼+1       923rd „Yen The“ FR  6, 8  4.
Phan Thanh Truong                  3 [1+2]  ¼+¼+1       923rd „Yen The“ FR
Bui Van Sui                     3 [0+3]  ½+½+½       923rd „Yen The“ FR 
Ha Bon                        3 [0+3]  ¼+¼+¼
Dinh Ton                       2     1+1        921st „Sao Dao“ FR      1 at night
Dong Van De                     2     2
Ha Vinh Thanh                    2     1+1        927th „Lam Son“ FR
Ho Van Quay                     2     1+1        923rd „Yen The“ FR
Lam Van Lich         Lâm Văn Lích      2     1+1        921st „Sao Dao“ FR
Le Tron Long                     2     1+1        921st „Sao Dao“ FR
Luu Duc Si                      2     1+1
Nguyen Ba Khang                   2     1+1
Nguyen Dinh Phu                   2     1+1        923rd „Yen The“ FR
Nguyen Hong Diep                   2              923rd „Yen The“ FR
Nguyen Hong Son                   2     1+1        925th FR       1
Nguyen Nhung                     2     1+1
Nguyen Phuc Ninh                   2     1+1
Tran Triem                      2     1+1
Vu Dinh Rang         Vũ Đình Rạng      2 [1+1]  ¼+1        921st „Sao Dao“ FR
Do Hang                       2 [0+2]  ½+½
Le Xuan Di                      2 [0+2]  ½+½
Cao Thanh Tinh                    2 [0+2]  ¼+¼        923rd „Yen The“ FR  5  
Mai Duc Thai                     2 [0+2]  ¼+¼        923rd „Yen The“ FR
Tran Huyen                      2 [0+2]  ¼+½        923rd „Yen The“ FR
Bui Duc Nhu                     1     1         921st „Sao Dao“ FR
Bui Thanh Liem        Bùi Thanh Liêm     1     1         921st „Sao Dao“ FR
Ha Van Chuc                     1     1         921st „Sao Dao“ FR
Han Vinh Tuan                    1     1         923rd „Yen The“ FR
Hoang Ngoc Ti                    1     1
Hoang Quoc Dung                   1     1         921st „Sao Dao“ FR
Hoang Tam Hung                    1     1
Hoang The Thing                   1     1
Le Kien                       1     1
Le Minh Huan                     1     1         921st „Sao Dao“ FR
Le Van Tuong                     1     1
Luong Duc Truong                   1     1         923rd „Yen The“ FR
Ngo Doan Hung                    1     1         921st „Sao Dao“ FR
Ngo Duc Tho                     1     1
Ngo Van Phu                     1     1         927th „Lam Son“ FR
Nguyen Bien                     1     1         923rd „Yen The“ FR
Nguyen Duc Nhu                    1              921st „Sao Dao“ FR
Nguyen Duc Thuan                   1     1         921st „Sao Dao“ FR
Nguyen Hang So                    1     1
Nguyen Hay Diet                   1     1
Nguyen Hong Thai                   1     1
Nguyen Hong Viet                   1     1
Nguyen Hung Son                   1     1
Nguyen Huu Diet                   1              923rd „Yen The“ FR
Nguyen Huu Tao                    1     1         923rd „Yen The“ FR
Nguyen Kiem Tiem                   1     1
Nguyen Manh Tung                   1     1         925th FR
Nguyen Minh Ly                    1     1
Nguyen Ngoc Ngu                   1     1
Nguyen Ngoc Tiep                   1     1         925th FR
Nguyen Vam Lai                    1     1
Nguyen Van Ba                    1     1         919th FR
Nguyen Van Bay        Nguyễn Văn Bảy     1     1
Nguyen Van Tho                    1              923rd „Yen The“ FR
Nguyen Van Vuong                   1     1                        Last VPAF air kill
Nguyen Vinh Tuong                  1     1
Pham Ngoc Tam                    1     1
Pham Trong Van                    1     1
Pham Tuam          Phạm Tuân        1     1         921st „Sao Dao“ FR      First Night Kill
Phan Dinh Tuan                    1     1         921st „Sao Dao“ FR
Phan Thanh Tai                    1     1         923rd „Yen The“ FR
Phan Trung Van                    1     1
Ta van Chen                     1     1
Tran Hanh                      1     1         921st „Sao Dao“ FR
Tran Manh                      1     1
Tran Ngoc Xiu                    1     1         921st „Sao Dao“ FR
Tran Van Phuong                   1     1         921st „Sao Dao“ FR
Truong Ton                      1     1         927th „Lam Son“ FR
Vu Duc Hop                      1     1         927th „Lam Son“ FR
Vu Huy Luong                     1     1
Vu Xuan Thieu        Vũ Xuân Thiều      1     1         921st „Sao Dao“ FR      Night Kill
Nguyen Van Dien                   1 [0+1]  ½
Le van Phong                     1 [0+1]  ¼
Phan Thanh                      1     ¼

unknown                       49              921st, 923rd, 925th, 927th FR

Comments:
 1. Some sources present that Nguyen Hong Nhi was flying with 923rd Fighter Regiment (Taras, P.: Wietnam 1964-73, Walki nad DRW, Kampanie Lotnicze Nr. 2, A.J.Press 1994).
 2. Some sources present that Dang Ngoc Ngu got 6 victories in total and that he was flying with 927th Fighter Regiment (Taras, P.: c.d.).
 3. Some sources present that Nguyen Ngoc Do was flying with 923rd Fighter Regiment (Taras, P.: c.d.).
 4. Some sources present that Luu Huy Chao got 8 victories in total (Taras, P.: c.d.).
 5. Some sources present that Le Thanh Dao was flying with 925th Fighter Regiment (Taras, P.: c.d.).
 6. May be some person as Nguyen Ba Dich.

Nguyen Van Coc
Nguyen Van Coc - Top Ace of Vietnam War with 9 kills

F-6 versus F-4


Sources & Literature
 1. Boniface, Roger: MiGs Over North Vietnam: The Vietnamese People's Air Force in, Combat 1965-1975, Hikoki Publications, July 15, 2008.
 2. Buza, Zoltan: MiG-17 over Vietnam, in Wings of Fame, Vol. 8, Aerospace publishing/AIRtime.
 3. Buza, Zoltan - Toperczer, Istvan: MiG-19s in the Vietnam War, in Wings of Fame, Vol. 11, Aerospace publishing/AIRtime.
 4. Davies, Peter: F-4 Phantom II vs MiG-21, Válka ve Vietnamu, Osprey Duel - czech edition, Grada Publishing, Praha 2009.
 5. Drendel, Lou: ...And Kill Migs, Air to Air Combat From Vietnam To The Gulf war, Squadron Signal Publications, No. 6072, 1997.
 6. Котлобовский, Александр В.: МиГ-21 в локальных конфликтах, Серия: Архив 500+, АрхивПрессm 1997.
 7. Котлобовский, Александр В.: Оправдавший предназначение, Авиация и Время, № 6, 2007.
 8. Michel, Marshall L., III: Clashes: Air Combat over North Vietnam 1965-1972, US Naval Institute Press, 1997.
 9. Shores, Christopher: Air Aces, Presidio Press, Novato, CA, 1983.
 10. Šajtar, Jaroslav: Čtvrtá nejkrvavější, in ATM, No. 4, 2010.
 11. Taras, Piotr: Wietnam 1964-73, Walki nad DRW, Kampanie Lotnicze Nr.2, A.J.Press 1994.
 12. Toliver, Raymond F. - Constable, Trevor J.: Fighter Aces of the U.S.A., Schiffer Military History, 1997.
 13. Toperczer, István: Air War Over North Viet Nam, The Vietnamese Peoples' Air Force 1949-1977, Squadron/Signal Pub., No. 6075, Carrollton, Tx 1998.
 14. Toperczer, István: MiG-17 and MiG-19 Units of the Vietnam War, Osprey Combat Aircraft 25, Osprey Publishing 2001.
 15. Toperczer, István: MiG-21 Units of the Vietnam War, Osprey Combat Aircraft 29, Osprey Publishing 2001.
 16. ACIG Team: Vietnamese Air-to-Air Victories, Part 1, List of confirmed, claimed, and probable air-to-air victories scored by the Vietnamese pilots April 1965 - December 1968, http://www.acig.info/CMS/index.php?option=com_content&task=view&id=243&Itemid=47.
 17. ACIG Team: Vietnamese Air-to-Air Victories, Part 2, List of confirmed, claimed, and probable air-to-air victories scored by the Vietnamese pilots between January 1968 and December 1972, http://www.acig.info/CMS/index.php?option=com_content&task=view&id=244&Itemid=47.
 18. Ciel De Gloire - Histoire des As de L Aviation de 1914 a nos jours, http://www.cieldegloire.com/.
 19. Cooper Tom: 10 May 1972: Reconstruction of an Air Battle, http://www.acig.org/artman/publish/article_345.shtml.
 20. Cooper, Tom: Headless Fighters: USAF Recconnaissance-UAVs over Vietnam, http://www.acig.org/artman/publish/article_344.shtml.
 21. Danh sách các phi công đạt cấp Ách trong Chiến tranh Việt Nam, Wikipedia - Bách khoa toàn thư mở, https://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_sách_các_phi_công_đạt_cấp_Ách_trong_Chiến_tranh_Việt_Nam
 22. Điểm mặt 16 phi công ‘Át chủ bài’ của Không quân Nhân dân Việt Nam (kỳ 1), http://infonet.vn/diem-mat-16-phi-cong-at-chu-bai-cua-khong-quan-nhan-dan-viet-nam-ky-1-post45697.info
 23. Điểm mặt các ‘Át chủ bài’ của Không quân Nhân dân Việt Nam (kỳ 2), http://itimes.vn/Root/printdocument.aspx?articleid=21082
 24. Gleize, Jean-Paul: Aces, http://jpgleize.perso.neuf.fr/aces/homeaces.htm.
 25. Không quân Nhân dân Việt Nam, Wikipedia - Bách khoa toàn thư mở, http://vi.wikipedia.org/wiki/Không_quân_Nhân_dân_Việt_Nam
 26. Lednicer, David - Camp, Adrian: US Air-to-Air Losses in the Vietnam War, http://myplace.frontier.com/~anneled/usloss.html.
 27. List of Vietnam War flying aces, Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Vietnam_War_flying_aces
 28. Magnus, Alan: Air Aces Home Page, http://users.accesscomm.ca/magnusfamily/airaces1.htm.
 29. North Vietnamese Aces, MiG-17 and MiG-21 pilots, Phantom and "Thud" Killers: http://www.acepilots.com/vietnam/viet_aces.html
 30. Carrie - A Full-Text Electronic Library: http://www.ku.edu/carrie/archives/korean-war-l/2002/01/msg00132.html
 31. The Unauthorized Randy Cunningham Page: http://www.dukecunningham.org/vietnam.html

Index

Copyright © Jan Josef ŠAFAŘÍK
Generated: Sun Jan 10 16:53:31 CET 2016

Google Facebook VK Twitter LinkedIn Print Email